Viesģimene

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Bērna personisko interešu aizstāvība

Bērna nodošana citas personas aprūpē

Bērna mantisko interešu aizstāvība

Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Bērna aizgādības tiesības

Audžuģimene

Aizgādnība

Aizbildnības statusa iegūšana

Adoptētāja statusa iegūšana