Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2020. gada 8. decembrī plkst. 09:00 nekustamais īpašums “Rubeņi” ar kadastra numuru 4498 004 0394, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0348/0.2969 ha platībā un atrodas Višķu pagastā, Daugavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 864.00.

Izsoles noteikumi

2020. gada 8. decembrī plkst. 09:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 2062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2062/0.0662 ha platībā un atrodas „464”, Daugavā, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 684.00.

Izsoles noteikumi

2020. gada 8. decembrī plkst. 10:00 nekustamais īpašums “Lapegles” ar kadastra numuru 4460 004 1478, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0409/0.1375 ha platībā un atrodas Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 504.00.

Izsoles noteikumi

2020. gada 8. decembrī plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr. 7, “2”, Višķu tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā ar kadastra numuru 4498 900 0122 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 439/13191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu  4498 005 0631.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1295.00.

Izsoles noteikumi

 

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2020. gada 4. decembrim plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 14.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (Reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni: 294 12 676.