Paziņojums par NĪN nokavēto maksājumu piedziņu

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes 2018. gada 11.jūnijā ir izdevusi lēmumu – izpildrīkojumu  Nr.3-78/18-74 “Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” no Ludviga Smolova, dzim. 1958.gada 17.septembrī.

Ar minēto lēmumu – izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties: