Paziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pagarināšanu

Daugavpils novada dome 2020. gada 30. janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1943 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu” (z.v. ar kad.apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 0139 ) (protokols Nr.83, 12.&).

Uzsākt lokālplānojuma izstrādi ierosināja Aizsardzības ministrijas struktūra “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs” (turpmāk – Centrs) ar nolūku mainīt Daugavpils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes vienībām, ko paredzēts izmantot kā militāro poligonu un kur izvietot transporta lineāro infrastruktūru tā apkalpošanai. Lokālplānojuma izstrādi finansē ierosinātājs, proti, Centrs, kas par dokumenta izstrādātāju izvēlējās IK „Plānošanas eksperti”. Saskaņā ar likumdošanas prasībām šādos gadījumos pašvaldībai jāpilda izstrādes procesa organizatora un vadītāja loma.

Lai dotu iespēju lielākam cilvēku skaitam izteikt savu viedokli, lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 24. februārim. Šajā laikposmā Daugavpils novada domei var iesniegt rakstiskus iebildumus un ierosinājumus lokālplānojuma izstrādei (adrese: Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtīt tos elektroniski uz adresi planojam.novadu@dnd.lv. Savu iesniegumu var atstāt arī Daugavpils novada pagastu pārvaldēs.  Šajā reizē iesnieguma forma netiek ierobežota. Tas var būt individuālais vai kolektīvais iesniegums. Ja ir tāda vēlme, persona pēc savas iniciatīvas var organizēt arī parakstu vākšanu vai aptauju. Tādā gadījumā parakstu vākšanas vai aptaujas organizators līdz 24.februārim iesniedz Daugavpils novada domei savas iniciatīvas pilnu dokumentu paketi, kas atbilst izvēlētai ierosinājuma formai, proti, vēstuli ar savākto parakstu sarakstu, aptaujas materiālus kopā ar to apkopojumu, utml.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai “Lokālplānojumi” un vietnē www.geolatvija.lv, kā arī pašvaldības darba laikā Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31. kab., Daugavpils) un uz ziņojumu dēļiem Līksnas pagasta pārvaldē, Kalupes pagasta pārvaldē un Vaboles pagasta pārvaldē.

Savu jautājumu par lokālplānojumu var uzdot dokumenta izstrādātājam IK „Plānošanas eksperti” (tālrunis 29209638, birojs@planosana.lv), kā arī Aizsardzības ministrijai: https://aptauja.mod.gov.lv/index.php/325379?lang=lv