Pieņemti brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Augšdaugavas novada pašvaldības 11. novembra domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā” un noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt sociālos pabalstus, pabalsta veidus un apmēru.

Pabalstu piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.

Noteikumi paredz izmaksāt vairākus pabalstus:

* vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;

* pabalsts apbedīšanai;

* dzimšanas dienas pabalsts;

* atceres dienu pabalsts;

* pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem;

* vienreizējs pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības;

* pabalsts hemodialīzes pacientiem,

* izglītības procesa nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm;

* pabalsts cietā kurināmā iegādei vientuļiem pensionāriem un personām ar I , II grupas invaliditāti;

* atbalsts Ziemassvētkos.

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām ir noteikts 50 eiro apmērā. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma.

Pabalsts apbedīšanai noteikts 350 eiro, to var saņemt persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu. Pabalstu piešķir gadījumos, ja mirušajai personai nav tiesību uz valsts vai citu apbedīšanas pabalstu. Ja mirušās personas valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350 eiro, sociālais dienests izmaksā starpību starp valsts un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu.

Dzimšanas dienas pabalsts noteikts personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk dzīves gadus: 80 gadu jubilejā – 30 eiro, 90 gadu jubilejā – 50 eiro, 100 gados un vairāk – 100 eiro.

Atceres dienu pabalstu 50 eiro apmērā reizi gadā ir tiesības saņemt 1991.gada barikāžu dalībniekiem (20. janvārī), Afganistānas kara veterāniem (15. februārī), politiski represētām personām (25. martā), Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem (26. aprīlī) un Otrā Pasaules kara dalībniekiem (8. maijā).

Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem tiek izmaksāts 100 eiro apmērā vienu reizi gadā.

Pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības ir tiesības saņemt personas, kuru ienākumi personām ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 260,80 eiro mēnesī, personas  ar II grupas invaliditāti nepārsniedz 228,20 eiro mēnesī, personām ar III grupas invaliditāti – 163 eiro mēnesī. Pabalsts tiek izmaksāts 50 eiro apmērā vienu reizi gadā.

Pabalsts hemodialīzes pacientiem paredzēts veselības aprūpes izdevumu segšanai un tiek izmaksāts 100 eiro apmērā vienu reizi gadā.

Daudzbērnu ģimenēm paredzēts pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai. Uzsākot jaunu mācību gadu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 25 eiro apmērā mācību līdzekļu iegādei katram bērnam ģimenei, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un kuri mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs. Paredzēts pabalsts ēdināšanas apmaksai bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem ģimenēm, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un kuri apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi – viens eiro dienā vienu reizi mēnesī.

Pabalstu cietā kurināmā iegādei 150 eiro gadā var saņemt vientuļi pensionāri pēc 80 gadiem un personas ar I,  II grupas invaliditāti, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Augšdaugavas novadā.

Atbalsts Ziemsvētkos tiek piešķirts laika periodā no kārtējā gada 1. līdz 31.decembrim svētku dāvanas veidā līdz 7 eiro apmērā: bērniem līdz 6 gadiem, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā vai apmeklē novada izglītības iestādes; 1.-9.klašu skolēniem, kuri deklarēti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā un mācās novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai kuri nav deklarēti novada, taču mācās novada skolās; bērniem – bāreņiem  līdz 17 gadiem un personām ar invaliditāti līdz 17 gadiem, kas deklarēti novadā, Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu iemītniekiem (Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”, Višķu sociālās aprūpes centrs, SIA Veselības centra “Ilūkste” pansija „Mūsmājas „Dižkoks”, Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādes „Miera nams”, sociālo pakalpojumu centrs ,,Pīlādzis”). Novada deklarētās audžuģimenes, kā arī daudzbērnu ģimenes, kuru aprūpē ir pieci un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, saņems dāvanu karti 30 eiro apmērā.

Saistošo noteikumu īstenošanai Augšdaugavas novadā 2022. gadam ir nepieciešami 112 900 eiro. Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.