Daugavpils novada dome turpina realizēt sadarbības projektus

Daugavpils novada dome turpina realizēt Sadarbības projektus, kuru ietvaros tiek turpināts darbs pie degradēto teritoriju atgriešanas  ekonomiskajā apritē, publiskās infrastruktūras sakārtošanas uzņēmejdarbības veicināšanai un privāto invetīciju piesaistei, kā arī jaunu darba vietu radīšanai.

Dome realizē sadarbības projektu ar Krāslavas novada domi  “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr.5.6.2.0/17/I/034.

Projekta mērķis ir  Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Daugavpils novada industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Plānotās projekta aktivitātes Krāslavas novada domei:

– Indras ielas ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta;

– Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde Indras ielas pārbūvei un ražošanas teritorijas ēku parbūvei;

– Indras ielas, Krāslavā pārbūves darbi;

– Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;

– Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;

– Projekta publicitāte.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes Daugavpils novada domei:

– Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde;

– Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai

– Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;

– Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;

– Projekta publicitāte.

Projektā sasniedzamie iznākuma rādītāji:

Krāslavas novada dome – revitalizēta degradētā teritorijas 9,9 ha, radītas 50 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 2 500 000,00 eiro apmērā.

Daugavpils novada dome –  revitalizēta degradētā teritorija 1,59 ha platībā, radītas 21 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas  948 674,00  eiro apmērā.

Projekta budžets – /sadalījumā pa finansēšanas avotiem/:

Investīcijas, t.sk. PVN: 3 319 741.42  EUR (Krāslavas novada dome – 2 199 271.22 EUR; Daugavpils novada dome – 1120 470.20 EUR)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 2 570 487.32 EUR (Krāslavas novada dome – 1 777 845.18 EUR; Daugavpils novada dome – 792 642.14 EUR)

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 136 084.62 EUR (Krāslavas novada dome – 94121.21 EUR; Daugavpils novada dome – 41963.41 EUR)

Pašvaldības finansējums: 317 530.78 EUR (Krāslavas novada dome – 219 616.17 EUR; Daugavpils novada dome – 97 914.61 EUR)

Cits publiskais finansējums: 0.00 EUR

Privātās attiecināmās izmaksas: 41 932.33 EUR (Krāslavas novada dome – 41 932.33 EUR)

Publiskās neattiecināmās izmaksas: 47 533.19 EUR (Krāslavas novada dome – 47533.19 EUR) un Daugavpils novada dome 187 950,04 EUR

Privātās neattiecināmās izmkasas: 18 223.14 EUR (Krāslavas novada dome – 18223.14 EUR)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” nekvalificējas kā valsts atbalsts, līdz ar to   Daugavpils novada dome ir uzsākusi projekta īstenošanu. Būvdarbus pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un  Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūvē veic SIA “Latgales ceļdaris”, būvuzraudzību veic SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “CERVA”

Projekta īstenošanas termiņš – 21 mēnesis no Vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta vadītāja,
Attīstības pārvaldes vadītāja                                                  
V.Rūtiņa, 65476831