Publiskā apspriešana par koku ciršanu Lociku ciemā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 23 (divdesmit trīs) bērzu, vienas kastaņas un desmit egļu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0750, Lociku ciema teritorijā pie Lāču pamatskolas.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 12. līdz 26. oktobrim.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils novadā. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 654 768 42, kontaktpersona: Ē. Karņicka.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.