Apstiprināts skolu noslēguma pārbaudījumu grafiks 2020./2021. mācību gadā

28.janvārī, valdība apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka valsts pārbaudes darbu un eksāmenu norises laikus, kā arī 2. semestra brīvlaikus vispārējās vidējās mācību iestādēs.

Tā kā pamatskolas skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, diagnosticējošie pārbaudes darbi 3. klasēm notiks martā:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās
  • mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,
  • rakstu daļa – 3. martā;
 • matemātika – 9. martā;
 • latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 11. martā.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad (2020./2021. un 2021./2022. mācību gadi) būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

 • latviešu valoda
 • viena svešvaloda
 • matemātika

Ceturtais eksāmens nav obligāts, bet ir kārtojams pēc izglītojamā izvēles, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai iestātos augstākajā izglītības iestādē. Izvēles eksāmens var būt viens vai vairāki.

Ņemot vērā attālināto mācīšanos  2020./2021.mācību gadā, kas ietekmē valodu apguvi, valsts centralizētie eksāmeni svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks maijā, kad skolēni, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, būs pilnveidojuši savas valodas prasmes klātienē:

 • angļu valodā:
  • rakstu daļa – 11.maijā
  • mutvārdu daļa – 11., 12., 13.maijā
 • vācu valodā – 12.maijā
 • krievu valodā:
  • rakstu daļa 13.maijā
  • mutvārdu daļa – 13. un 14.maijā
 • franču valodā – 14.maijā

Pavasara brīvdienas 12. klases skolēniem noteiktas vienlaicīgi ar 1. – 11. klašu skolēniem: no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam. Šāds lēmums saistīts ar apstākli, ka 12.klašu skolēnu eksāmeni sākas tikai maijā un nav nepieciešams noteikt īpašus brīvlaika datumus. Visu skolēnu vienlaicīga došanās pavasara brīvlaikā atvieglo arī izglītības iestāžu metodisko pasākumu plānošanu.

1.klases skolēniem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, noteikumi grozījumi neparedz ierasto vienas nedēļas brīvlaiku februārī. Tikai tās izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestādes un speciālās izglītības iestādes var patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā mācību semestrī.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir sagatavojis un publicējis 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas, kas pieejamas VISC mājaslapā šeit. Turpat mājaslapā ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt arī iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem.

Par gala pārbaudījumu norisi 9. klašu skolēniem, Ministru kabinets lems februārī. Lēmums būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī. Ja pēc 7.februāra skolēniem būs iespēja atgriezties klātienes mācībās vai apmeklēt individuālas konsultācijas klātienē, plānots, ka noslēguma pārbaudījumi par pamatizglītības iegūšanu notiks. Ja klātienes mācības vai konsultācijas nebūs iespējamas, 9. klases skolēni varēs veikt monitoringa darbus pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā.

 Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK noteikumu grozījumiem var iepazīties MK mājaslapā:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumos Nr.28 “Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku””

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā””

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem””

Avots: IZM