Daugavpils novada situācija un tendences pašvaldības īpašumu jomā

Daugavpils novada Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļa sniegusi pārskatu par 2018. gadu, atainojot pašvaldības tendences īpašumu jomā.

Daugavpils novada pašvaldība pērn iznomāja zemes vienības 9796.21 ha platībā. Visvairāk zemes platības tiek iznomātas Biķernieku, Demenes, Kalupes un Višķu pagastā, savukārt vismazāk tiek iznomāts Lauceses, Medumu un Vaboles pagastā. Ieņēmumi no nomas maksas ir EUR 79 113 eiro. Pērn tika noslēgti 419 zemes nomas līgumi, 114 līgumi tika izbeigti pēc savstarpējās vienošanās un noslēgtas 210 vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumā.

Šobrīd pašvaldības īpašumā atrodas 193 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek izmantotas pašvaldības funkciju veikšanai. 2018. gadā iznomāšanai tika nodotas 163 nedzīvojamie objekti (ēkas un telpas). Ēkas un telpas ir pieprasītas vietējiem uzņēmumiem, biedrībām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību.  Pateicoties projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsēta un Daugavpils novada teritorijās I kārta” īstenošanai, iznomāta uzņēmumam vieglās rūpniecības ražošanas ēka Dārza ielā 57, Randenē. Vēl joprojām aktuāls jautājums, kāda būs turpmākā darbība ar Tabores un Nīcgales  bijušajām skolas ēkām. No valsts pārņemti un joprojām bez pielietojuma ir nekustamie īpašumi Daugavpils ielā 25 Sventē un Daugavas ielā 33, Krauja, Naujenes pagasts.

2018.gadā pašvaldība atsavināja 84.34 ha pašvaldības zemes, 15 dzīvokļus un 2 nekustamos īpašumus (būvi un zemes vienību). Atsavināta tika arī lauksaimniecības izmantojamā zeme 63.28 ha un mežs 12.92 ha platībā. Visvairāk pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamā zeme tika atsavināta Skrudalienas un Kalupes pagastā. Dārzkopības biedrībās tika atsavinātas zemes vienības 1.16 ha platībā, bet 6.9839 ha kopplatībā tika atsavinātas apbūvētās zemes vienības lauku apvidos.

Atsavinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtības visaugstākās ir Skrudalienas pagastā (1683 EUR/ha) un  Laucesas pagastā (1470 EUR/ha). Minētajos pagastos ir augstākās tirgus cenas, jo zemes vienības ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, labiekārtotas, labs inženierkomunikāciju nodrošinājums un atrodas vietās, kur ekonomiskā darbība ir attīstīta.

Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē ir 281 daudzdzīvokļu mājas, t.sk., 232 mājas ir privatizētas un 49 – pašvaldības dzīvojamās mājas. No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita, 120 dzīvojamās mājas pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. Salīdzinot iepriekšējo gadu tendences ar 2018. gadā novēroto, var secināt, ka dzīvokļu īpašnieki pasīvi pārņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Pašvaldība, piešķirot līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, stimulē dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

Lielākais dzīvojamo māju īpatsvars, kur dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši māju pārvaldīšanā ir Biķernieku, Dubnas, Maļinovas un Salienas pagastā, bet tas ir tāpēc, ka šajos pagastos dzīvojamo māju skaits ir neliels. Zema dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir Kalupes, Vaboles un Vecsalienas pagastā, jo neviena no privatizētajām dzīvojamām mājām nav nodota pārvaldīšanā. Zemā aktivitāte minētajos pagastos ir tāpēc, ka dzīvokļu īpašnieki nav sakārtojuši īpašuma dokumentus un nespēj vienoties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē uz šo brīdi ir 3465 privatizētie dzīvokļi un 1055 pašvaldības dzīvokļi, no kuriem 907 ir izīrēti novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2017. gadu, pašvaldības dzīvokļu skaits lēnām sarūk, jo dzīvokļu īrnieki sāk aktīvāk izpirkt izīrētos dzīvokļus.

Lielākā daļa pašvaldības brīvo dzīvokļu atrodas Višķu un Nīcgales pagastā. No pašvaldības brīvajiem dzīvokļiem 121 dzīvokļi ir dzīvošanai nederīgi un tiem ir nepieciešams kapitālais remonts. Tabores un Vecsalienas pagastā brīvo dzīvokļu nav.

Daugavpils novadā ir 43 sociālie dzīvokļi un no tiem 5 dzīvojamās telpas (istabas) ir brīvas. Sociālie dzīvokļi atrodas 10 pagastos, visvairāk Naujenē.

Pērn Daugavpils novada pašvaldība ieguldīja EUR 41 247 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzlabošanā. Vaboles pagastā daudzdzīvokļu mājai tika veikta jumta nomaiņa, daudzdzīvokļu mājai Zaļumi-1, Maļinovas pagasts, tika veikta iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa.

Neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ieguldīja EUR 49 751. Lielākie remontdarbi tika veikti Višķu, Laucesas, Nīcgales, Līksnas un Naujenes pagastā. Veicot neizīrēto dzīvokļu remontus, tika palielināts par 15 dzīvokļiem dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits, kas ir nepieciešami, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Izīrētā dzīvojamā fonda atjaunošanai ieguldīti EUR 8 423. Sešām dzīvojamām mājām Skrudalienas, Naujenes un Kalkūnes pagastā tika veikti enerfoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, gala sienu siltināšana.

Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā iekļautas 70 personas, 2018. gadā no reģistra tika izslēgtas 12 personas. Joprojām lielākais reģistrēto personu skaits, salīdzinot ar citiem palīdzības reģistriem, ir uz apmaiņu, tās ir 28 personas. Personas vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret lielāko dzīvojamo telpu vai veikt apmaiņu pret dzīvojamo telpu ar lētākiem komunāliem pakalpojumiem. 2018.gadā pašvaldība kopumā izīrēja 30 dzīvokļus personām, kuras reģistrētas dzīvokļu jautājumu reģistrā, t.sk., 22 personām tika izīrētas dzīvojamās telpas, 1 personai apmainītas dzīvojamās telpas un 7 personām piešķirts sociālais dzīvoklis vai istaba. Tāpat tika piešķirti vienreizējie pabalsti EUR 2675 apmērā lokālās apkures remontam 6 personām un dzīvojamās telpas remontam 2 personām.