Nekustamo īpašumu izsoles

2020. gada 2. septembrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Augstumi” ar kadastra numuru 4492 002 0820, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 (0.1028 ha platībā) un atrodas Tabores pagastā, Daugavpils novadā.

Objekta sākotnējā cena –  1336 euro.

2020. gada 2. septembrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums Krasta ielā 7, Kalupē, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā ar kadastra numuru 4462 003 0494, kas sastāv no zemes vienības ar apzīmējumu 4462 003 0494 (1111m2 platībā) un vienas vienstāva dzīvojamās mājas kadastra apzīmējumu 4462 003 0494 001 ar 4 dzīvokļiem (kopējā platība 326.39 m2).

Objekta sākotnējā cena – 3536.00 euro.

Iepriekš jāveic reģistrācijas maksu 14.00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām: 29412676.