Pārvietošanās ierobežojumi dabas parkā “Dvietes paliene”

Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) aicina dabas parka “Dvietes paliene” apmeklētājus izbaudīt dabas skaistumu, dodoties pārgājienā vai velobraucienā. Jo pārvietošanās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem – automašīna, traktortehnika, motocikls, tricikls, kvadricikls un mopēds, kā arī ar dzīvniekiem un to pajūgiem, ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm ir aizliegta.

Braukšana ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem ir atļauta tikai pa ceļiem, dabiskām brauktuvēm un teritorijā izveidotajiem maršrutiem. Tāpat to var darīt, ja pārvietošanās saistīta ar dabas parka apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, glābšanas, meklēšanas darbiem vai zinātniskiem pētījumiem. Parka robeža dabā ir iezīmēta ar informatīvajām zīmēm – ozollapu.

Pēdējo mēnešu laikā Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas inspektori konstatējuši vairākus pārkāpumus dabas parkā, kad automašīnas ir nobraukušas no ceļa Daugavas un Berezovkas upes aizsargjoslā, tādējādi bojājot zemsedzi, veicinot eroziju un mazinot dabas vērtības palieņu pļavās. Pārvalde aicina saudzēt dabu un ievērot dabas parka pārvietošanās noteikumus! Pretējā gadījumā var tikt piemērots brīdinājums vai pat naudas sods.

Dabas parks “Dvietes paliene” ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Tā ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā, jo te konstatētas vismaz 28 īpaši aizsargājamo putnu sugas. Ļoti īpaši šeit ir pavasaros, kad te pulcējas caurceļojošie ūdensputni – vairāki tūkstoši zosu un pīļu.

Teritorijas izveides mērķis ir saglabāt ainavu un kultūrvēsturisko vidi, veicināt sugu un biotopu aizsardzību, sargāt īpaši aizsargājamās sugas, tostarp griezi (Crex crex), ķikutu (Gallinago media), balto stārķi (Ciconia ciconia), ormanīti (Porzana porzana), melno zīriņu (Chlidonias niger), mazo ērgli (Aquila pomarina), viņu dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas, kā arī citu dabas lieguma zonā sastopamo īpaši aizsargājamo augu sugu un dzīvnieku sugu populācijas.

Dabas parka “Dvietes paliene” aizsardzību un izmantošanu nosaka Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.