Studējošie jaunieši varēs pieteikties pašvaldības stipendiju konkursam

Šogad tiks turpināta Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu. Šī programma paredz, ka ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas, savukārt stipendijai var pieteikties jebkurš novadā deklarētais studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.

Pērn pašvaldības stipendijai pieteicās divi jaunieši, kas apgūst mašīnzinātņu inženiera specialitāti un mehatronikas inženiera specialitāti. 27. februāra novada domes sēdē deputāti noteica 2020./2021. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils novada pašvaldības stipendijas. Tika atbalstīta Veselības aprūpe ar iegūstamo kvalifikāciju “Radiologa asistents”. Šajā specialitātē stipendijai var pieteikties viens topošais speciālists, kurš ir vismaz 1. kursa students.

Otrā atbalstāmā specialitāte ir Lauksaimniecība, ar iegūstamo kvalifikāciju “Ciltslietu zootehniķis”. Šajā specialitātē stipendijai varēs pieteikties divi topošie speciālisti, kuri ir vismaz 1. kursa studenti.

Par trešo atbalstāmo specialitāti tika noteikta Vide un ūdenssaimniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Vides inženieris”,  paredzot stipendijas piešķiršanu vienam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students.

Izvēloties specialitātes, tika ņemts vērā arī jauno speciālistu piesaistes programmas finansiālais nodrošinājums – 2020. gada pašvaldības budžetā tas ir 8000 eiro.

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspusēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem.

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu tiks izsludināta vasarā un stipendijām varēs pieteikties līdz šī gada 1. septembrim.