Vakance dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālista amatam

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)

izsludina vakanci

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālista amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2422 31)

Darba pamatpienākumi

·        veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanu un kontroli

·        organizēt invazīvo sugu izplatības ierobežošanu

·        koordinēt parku, zaļo zonu, pašvaldības mežu apsaimniekošanu

·        koordinēt klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu

·        apzināt piesārņotās un vides risku vietas

·        koordinēt pašvaldības darbības attiecībā uz likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

·        pārzināt A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā

·        informēt un izglītot sabiedrību vides aizsardzības jomā;

·        sagatavot projektu pieteikumus vides stāvokļa uzlabošanai vai dabas resursu papildināšanai

Prasības pretendentiem

·        Augstākā izglītība vides zinātnē vai bioloģijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

·        Darba pieredze projektu izstrādē un vadībā

·        Vides pārvaldības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana

·        Teicamas valsts valodas zināšanas

·        Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

·        Pretendents nedrīkst būt sodīts par pārkāpumiem vides aizsardzības jomā.

·        Labas organizatoriskas un komunikācijas spējas

·        Spēja pieņemt lēmumus, strādāt patstāvīgi  un komandā, strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos Autovadītāja apliecība;

Priekšrocības

·        papildu izglītība mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā

·        darba pieredze vides pārvaldības

·        Svešvalodu ( krievu, angļu) zināšanas

Pieteikuma dokumenti

·        Motivācijas vēstule un apliecinājums par nesodāmību par pārkāpumiem vides aizsardzības jomā

·        Izglītības dokumentu kopijas

·        Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

·        Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu 1043 EUR)  un sociālās garantijas

Pieteikumu  ar norādi „Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālista amatam”  var  iesniegt līdz 2022.gada 28.janvārim:

·   personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā Personāla nodaļā 28.kabinetā

·        pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

·        uz e-pasta adresi vakances@augsdaugavasnovads.lv.

Pretendenti uz darba interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par intervijas datumu un laiku.