Sociālā aprūpe dzīvesvietā Zviedrijā balstīta uz vērtībām

Borlänge pašvaldību Zviedrijā decembra sākumā mācību vizītē apmeklēja sociālo dienestu pārstāvji no 6 Latvijas un Lietuvas pašvaldībām- projekta LLI-349 „Aging in Comfort” partneri. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas iestādes, notika tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kas pastāstīja par Zviedrijas valsts un vietējās pašvaldības sociālo aprūpi regulējošiem normatīvo dokumentu aspektiem, dalījās pieredzē par aprūpes mājās sniegšanas vispārēju organizēšanu Borlängē.

Borlänge pašvaldībā kopumā aprūpes mājās pakalpojumus nodrošina 21 dienests, no kuriem 14 ir aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas dienesti, 1 dienests, kas specializējies personu ar demenci aprūpē mājās, 1 radinieku atbalsta centrs, 1 iestāde, kas nodrošina medmāsu pakalpojumus mājās, 1 nakts aprūpes mājās nodrošināšanas centrs, 1 fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumu centrs un 1 dienests, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina atbalsta kolēģus pārējiem dienestiem. Aprūpes mājās nodrošināšanai speciālistiem pieejamas 12 automašīnas. Borlänge administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaits ir aptuveni 50 000.

Vizītes otrajā dienā brauciena dalībnieki viesojās Borlänge pašvaldībā, kur tikās ar Eriku Sjöblom, aprūpes mājās pakalpojumu dienesta vadītāju un Magnusu Larsson, pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumu attīstības līderi. Viņi stāstīja par vecāka gadagājuma cilvēku sociālās aprūpes organizēšanu, sākot no politiskiem aspektiem līdz vispārējai organizācijai, labākajām aprūpes metodēm. Pēcāk aprūpes mājās koordinatores iepazīstināja ar I-Care (E-aprūpe) plānošanas sistēmu, tās praktisku darbību un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanas kārtību pašvaldībā. Dienas noslēgumā tika apmeklēts tehnisko palīglīdzekļu centrs. Zviedrijā kļūst izplatīta video novērošanas sistēmas uzstādīšana klienta mājās, kas sociālajiem darbiniekiem nepieciešamības gadījumā ļauj pēc iespējas ātrāk ierasties pie klienta. Šobrīd visizplatītākais attālinātais sociālā dienesta izsaukuma aprīkojums ir trauksmes pogas/ ierīces, kas atrodas klienta mājās. Pēc izsaukuma saņemšanas, speciālistiem pie aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēja jāierodas 11 minūšu laikā.

Zviedrijas sociālajā aprūpē nozīmīgu vietu ieņem klientu radinieku atbalsta pakalpojumi, kas ietver psiholoģiska, socializēšanās, praktiska, informatīva veida palīdzības sniegšanu personām, kuru ģimenes locekļi saņem aprūpes mājās pakalpojumus, ir smagi slimi vai arī ir piedzīvots to zaudējums. Trešajā dienā brauciena dalībnieki apmeklēja Borlänge Radinieku atbalsta centru, kur tikās ar tās vadītāju Elizabeti Gruning. Sarunās piedalījās arī aprūpes mājās pakalpojumos iesaistītās medmāsiņas, ergoterapeitu pakalpojuma koordinatori, projekta dalībnieki satika arī tādu aprūpes speciālistu kā- iedvesmotājs. Pēcāk tika organizēts diennakts izsaukumu centra „Gylle” apmeklējums, mājas aprūpes dzīvokļu pakalpojuma dienests un dienas centrs personām ar demenci.

Zviedrijas sociālās aprūpes sistēma balstīta uz katra klienta individuālajām vajadzībām, pēc iespējas ilgāku augsta līmeņa sociālās labklājības nodrošināšanu gan klientam, gan viņa ģimenes locekļiem, katra klienta kā pilntiesīga sabiedrības locekļa iekļaušanu sabiedrībā  un sociālo pakalpojumu pieejamību 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

FOTOGALERIJA

Līga Upeniece
Projekta koordinatore