Daugavpils novada komisijas

Daugavpils novada domes komisijas, padomes

Daugavpils novada domes pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas priekšsēdētājaNatālija Pēterāne – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Komisijas priekšsēdētājas vietnieceAija Centnere – Daugavpils novada domes Sociālā dienesta psiholoģe
Komisijas locekļiNadežda Pavlova – ģimenes ārste, pediatre
Irina Lisjonoka – speciālais pedagogs
Olga Solima – audio logopēde
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija
Komisijas priekšsēdētājaVanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētājas vietnieceJanita Zarakovska – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļiNatālija Pēterāne – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
Inese Zuģicka – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes metodiķe
Jānis Kudiņš – Daugavpils novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada pašvaldības administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētājsJuris Livčāns – Daugavpils novada domes deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks
Andris Slesars – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskonsults
Komisijas locekļiBrigita Vasiļevska – Sventes pagasta pārvaldes vadītāja
Natālija Pēterāne – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Rita Beļska – Daugavpils novada Sociālā dienesta Ģimenes ar bērniem daļas vadītāja
Svetlana Kursīte – Daugavpils novada domes deputāte
Lēmums
Nolikums

Daugavpils novada vēlēšanu komisija
Komisijas locekļiJānis Briška
Edgars Ivbulis
Inese Kļučinska
Ināra Natarova
Vita Rūtiņa
Ivars Smans
Artūrs Paipals
Lēmums
Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija
Komisijas priekšsēdētājsAivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceIrēna Timšāne – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļiAndris Slesars – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas juriskonsults
Ilze Ondzule – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja
Andrejs Bruns – Daugavpils novada domes deputāts
Kornēlija Gailīte – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājsJāzeps Krukovskis – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceIna Simanoviča – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste
Komisijas locekļiAndris Slesars – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsults
Jānis Vanags – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Budžeta nodaļas vadītājs
Ināra Miglāne – Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda komisija
Komisijas priekšsēdētājsArvīds Kucins – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceVanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļiAivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Aleksandrs Aizbalts – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks
Juris Livčāns – Daugavpils novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Viktors Kalāns – Daugavpils novada domes tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Anita Pabērza – Daugavpils novada Komunālās saimniecības nodaļas transporta tīklu inženiere
Lēmums
Nolikums
Īpašuma pārvaldīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājsAivars Rasčevskis  – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceIlze Ondzule – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja
Komisijas locekļiAndrejs Bruns – Daugavpils novada domes deputāts
Viktors Kalāns – Daugavpils novada domes deputāts
Nansija Tamane – Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja, Daugavpils novada galvenā arhitekte
Irēna Timšāne – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Olga Lukaševiča – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja
Juris Uļjans – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs
Andris Slesars – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas juriskonsults
Ina Simanoviča – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste
Lēmums
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija
Komisijas priekšsēdētājsAndris Pļaskota – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceIlze Ondzule – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja
Komisijas locekļiAivars Elksniņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” valdes loceklis
Anna Jegorova – Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
Guntars Melnis – Daugavpils novada domes deputāts

Sigita Smane – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas speciāliste mājokļu jautājumos
Regīna Tamane – Daugavpils novada domes deputāte
Ināra Ūbele – Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja.
Lēmums
Nolikums
Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija
Komisijas priekšsēdētājaInāra Natarova – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora 1. vietniece
Komisijas priekšsēdētājas vietnieksAivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Komisijas locekļiIlmārs Skuķis – Daugavpils novada domes deputāts
Andris Pļaskota – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs
Juris Uļjans – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs
Andris Slesars – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas juriskonsults.
Lēmums
Nolikums
Zemes iegādes darījumu reģistrs
Daugavpils novada domes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājaVanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētājas vietnieceIrēna Timšāne – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļiAleksandrs Aizbalts – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Aleksejs Mackevičs – Daugavpils novada domes deputāts
Andris Pļaskota – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs
Sigita Smane – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos
Ilze Raščevska – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja
Aleksandrs Sibircevs – Daugavpils novada domes deputāts
Olga Sokolovska – Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja
Nansija Tamane – Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja, Daugavpils novada galvenā arhitekte
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada domes siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājsAivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAleksandrs Aizbalts – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļiAleksandrs Sibircevs – Daugavpils novada domes deputāts
Aleksejs Mackevičs – Daugavpils novada domes deputāts
Betija Ivanova – Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja
Juris Livčāns – Daugavpils novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Andris Pļaskota – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs
Komisijas sekretāreSilvija Safina – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Vispārējās daļas lietvede.
Lēmums
Lēmums 
Nolikums
Stipendiju piešķiršanas komisija
Komisijas priekšsēdētājaVanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētājas vietnieceJanita Zarakovska – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļiJānis Kudiņš -Daugavpils novada domes  izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Jānis Belkovskis – Daugavpils novada domes deputāts
Viktors Kalāns – Daugavpils novada domes tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Irēna Timšāne – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Jāzeps Krukovskis – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas komercdarbības konsultants
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada domes apbalvošanas komisija
Komisijas priekšsēdētājaArvīds Kucins – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieksAivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Komisijas locekļiJuris Livčāns – Daugavpils novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Jānis Belkovskis – Daugavpils novada domes tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kudiņš – Daugavpils novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Vanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Jolita Zubcova – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Personāla daļas vadītāja.
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājsAivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksGuntars Melnis – Daugavpils novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļiKarīna Lazdāne – Dienvidlatgales virsmežniecības inženiere medību jautājumos
Gunārs Ābelītis – Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors
Viktors Friliņš – Biedrības “Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Egīls Rūtiņš – Latvijas Mednieku savienības Dienvidlatgales reģiona priekšsēdētājs Aleksandrs Aizbalts – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas sekretāreSilvija Safina – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes lietvede
Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisija
Komisijas priekšsēdētājaInāra Mukāne – Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceNansija Tamane – Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja, Daugavpils novada galvenā arhitekte
Komisijas locekļiJānis Kudiņš – Daugavpils novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Aleksejs Mackevičs – Daugavpils novada domes deputāts
Olga Lukaševiča – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja
Aiva Lāce – Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļas vadītāja
Evita Kusiņa-Koļesņika – Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore
Henrihs Soms – Dr.hist., Latgales pētniecības institūta direktors
Jānis Briška – Špoģu vidusskolas vēstures skolotājs
Lēmums
Nolikums
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija
Komisijas priekšsēdētājaInāra Natarova – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece
Komisijas locekļiAnna Jegorova – Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
Vija Sibirceva – Daugavpils novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja
Lidija Skrinda – politiski represēta persona
Andris Pļaskota – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs
Atbalsta fonda biedrībām finansējuma piešķiršanas komisija
Komisijas priekšsēdētājaVanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļiInāra Natarova – pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece
Irēna Timšāne – Finanšu pārvaldes vadītāja
Lilija Valtere – Finanšu pārvaldes galvenās grāmatvedes vietniece
Komisijas sekretāreSilvija Safina – Darba aizsardzības speciāliste
Kārtība biedrību atbalstam
1.pielikums
2.pielikums
Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvā padome
Padomes locekļiJolanta Bāra – Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” pārstāve
Ināra Dzalbe – Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Olga Lukaševiča – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja
Jānis Silovs – Biedrības „Daugavas Savienība” valdes loceklis
Anda Zeize – Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijas direktore
Kristīne Riekstiņa – Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos
Elmīra Boikova – Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Jūras Ekoloģijas laboratorijas vadītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultatīvās padomes eksperte
Ieva Švarca – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja
Elita Kalniņa – Biedrības „Vides aizsardzības klubs” viceprezidente
Dacīte Beķere – Biedrības „Vides aizsardzības klubs” domniece
Dainis Īvāns – Biedrības „Vides aizsardzības klubs” pārstāvis un publicists
Vilma Platpīre – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vadītāja
Ināra Mukāne – Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja.
Lēmums
Nolikums

 

Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvā padome
Padomes locekļiGunta Some – Latvijas biškopju biedrība, Daugavpils birojs; Biškopības biedrības pārstāve
Marina Terza – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latgales reģiona Daugavpils nodaļa; Uzņēmēju organizācijas pārstāve
Varis Vilcāns –  Daugavpils amatnieku biedrība, Zemnieku saimniecība “Kļavas”; Amatnieku organizācijas pārstāvis, kokapstrāde
Arvīds Kucins – Daugavpils novada dome, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Inese Jakobsone – Individuālais komersants “Višķezers”; Uzņēmēja – Lauku tūrisms
Viktors Kalāns –  Daugavpils novada dome, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kļavas V” Daugavpils novada domes deputāts; Piena lopkopība
Alberts Mendriķis – Zemnieku saimniecība “Sēlija”; Uzņēmējs – Augļkopība, mazā alkoholisko dzērienu darītava
Guntars Vingris – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rubiki”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunie Vecozoli”; Rūpniecība, gaļas lopu audzēšana
Rita Artiševska – Saimniecība “Indiņi”; Uzņēmēja – Mājražošana, gaļas pārstrāde
Jāzeps Krukovskis – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultantsLēmums
Nolikums

 

Daugavpils novada domes sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā
SastāvsRita Beļska – Daugavpils novada domes Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas vadītāja darbam ģimenēs ar bērniem
Renāte Ļahovska – Daugavpils novada domes Sociālā dienesta psiholoģe
Natālija Pēterāne – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Regīna Kudiņa – Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas priekšsēdētāja
Jānis Zahars – Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Austrumu nodaļas inspektors
Lēmums

Nolikums

 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājsAndrejs Elksniņš – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniekiDmitrijs Karpovs – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks
Arvīds Kucins – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna – Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļiVitālijs Lisovs – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris
Igors Prelatovs – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Aivars Rasčevskis – Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Igors Aleksejevs (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors)
Vanda Kezika – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Aleksandrs Aizbalts – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Irēna Timšāne – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja;
Genādijs Kaminskis – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks;
Jānis Anspoks – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa priekšnieks;
Vladislavs Ruskuls – Daugavpils pilsētas domes civilaizsardzības organizators;
Līga Formanicka – Ilūkstes novada domes Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste;
Iveta Plone – Dvietes pagasta pārvaldes pārzine;
Ludmila Riekstiņa – Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine;
Anatolijs Derjugins – Latvijas Republikas Zemessardzes 34.artilērijas bataljona komandieris;
Oļegs Jemašovs – Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvedis;
Sergejs Smirnovs – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma Uzraudzības daļas priekšnieks;
Viktors Kosnarevičs – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra vadītājs;
Iveta Lobanoka – Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktore);
Inga Plociņa – Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece, Kontroles daļas vadītāja)
Antons Lazdāns – Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs;
Aivars Pudāns – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs;
Teodors Binders – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors;
Sergejs Mihailovs – SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis;
Valērijs Gomolko – AS “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu inženieris;
Valentīns Piļščikovs – VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils dzelzceļa stacijas priekšnieks;
Jurijs Mitrofanovs – AS “Sadales tīkls” Austrumu tehniskās daļas vadītājs;
Raitis Ķikusts – SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” tehniskais direktors;
Jānis Vagalis – SIA “Labiekārtošana – D” valdes loceklis;
Jeļena Lapinska – SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis;
Andris Jemeļjanovs – SIA “Daugavpils ūdens” saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas brigadieris;
Jānis Butāns – Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs – galvenais valsts inspektors;
Nonna Jakubovska – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja;
Ludmila Vainiņa – Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja;
Pjotrs Dedeļs – SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis;
Komisijas sekretārsKārlis Rasis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks
Lēmums

Nolikums