Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Vienreizējs svētku pabalsts

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Vienreizēja pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršana

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts

Miršanas fakta reģistrācija

Laulības reģistrācija

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu

Dzimšanas fakta reģistrācija

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

Dzimšanas dienas pabalsts

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana

Aprūpe mājās

Apbedīšanas pabalsts

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Viesģimene

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību

Ielu tirdzniecības atļauja

Būvniecības ieceres novērtēšana, būvatļaujas izdošana vai atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Bērna personisko interešu aizstāvība

Bērna nodošana citas personas aprūpē

Bērna mantisko interešu aizstāvība

Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Bērna aizgādības tiesības

Audžuģimene

Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai

Aizgādnība

Aizbildnības statusa iegūšana

Adoptētāja statusa iegūšana

Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Būvatļaujas saņemšana

Būvprojekta dublikāts no Būvvaldes arhīva – I sējums

Ģenplānu izskatīšana un saskaņošana

Nepabeigtas būvniecības apsekošana un atzinuma sagatavošana

Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Pirmās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Dzīvojamo māju un saimniecības ēku vai to daļu apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pieņemšanas akta sagatavošana

Izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana

Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana

Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana

Publisku pasākumu organizēšanas saskaņošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte

Maksāšanas paziņojuma un Informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana

Izziņas par pirmpirkuma tiesībām izsniegšana

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas process

Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksas noteikšana par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.