Būvatļaujas saņemšana

Būvprojekta dublikāts no Būvvaldes arhīva – I sējums

Ģenplānu izskatīšana un saskaņošana

Nepabeigtas būvniecības apsekošana un atzinuma sagatavošana

Pakalpojumi Latvija.lv portālā

Pieteikums tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Pirmās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Dzīvojamo māju un saimniecības ēku vai to daļu apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pieņemšanas akta sagatavošana

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana

Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana

Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana

Publisku pasākumu organizēšanas saskaņošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte

Maksāšanas paziņojuma un Informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana

Izziņas par pirmpirkuma tiesībām izsniegšana

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas process

Pieteikums tirdzniecības atļaujas saņemšanai

Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksas noteikšana par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.